Polityka prywatności - Biuro Prawnik Żyrardów

Kim jeste?my

Adres naszej strony internetowej to: https://biuroprawnik.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzaj?cy witryn? zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzaj?cego oraz podpis jego przegl?darki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ci?g znak?w stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) mo?e zosta? przes?any do us?ugi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej u?ywasz. Polityka prywatno?ci us?ugi Gravatar jest dost?pna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza tw?j obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontek?cie twojego komentarza.

Media

Je?li jeste? zarejestrowanym u?ytkownikiem i wgrywasz na witryn? obrazki, powiniene? unika? przesy?ania obrazk?w z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzaj?cy stron? mog? pobra? i odczyta? pe?ne dane lokalizacyjne z obrazk?w w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Je?li zostawisz na naszej witrynie komentarz, b?dziesz m?g? wybra? opcj? zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzi?ki kt?rym podczas pisania kolejnych komentarzy powy?sze informacje b?d? ju? dogodnie uzupe?nione. Te ciasteczka wygasaj? po roku.

Je?li odwiedzisz stron? logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przegl?darka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera ?adnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przegl?dark?.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasaj? po dw?ch dniach, a opcji ekranu po roku. Je?li zaznaczysz opcj? ?Pami?taj mnie?, logowanie wyga?nie po dw?ch tygodniach. Je?li wylogujesz si? ze swojego konta, ciasteczka logowania zostan? usuni?te.

Je?li zmodyfikujesz albo opublikujesz artyku?, w twojej przegl?darce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera ?adnych danych osobistych, wskazuj?c po prostu na identyfikator przed chwil? edytowanego artyku?u. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone tre?ci z innych witryn

Artyku?y na tej witrynie mog? zawiera? osadzone tre?ci (np. filmy, obrazki, artyku?y itp.). Osadzone tre?ci z innych witryn zachowuj? si? analogicznie do tego, jakby u?ytkownik odwiedzi? bezpo?rednio konkretn? witryn?.

Witryny mog? zbiera? informacje o tobie, u?ywa? ciasteczek, do??cza? dodatkowe, zewn?trzne systemy ?ledzenia i monitorowa? twoje interakcje z osadzonym materia?em, w??czaj?c w to ?ledzenie twoich interakcji z osadzonym materia?em je?li posiadasz konto i jeste? zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy si? danymi

Jak d?ugo przechowujemy twoje dane

Je?li zostawisz komentarz, jego tre?? i metadane b?d? przechowywane przez czas nieokre?lony. Dzi?ki temu jeste?my w stanie rozpoznawa? i zatwierdza? kolejne komentarze automatycznie, bez wysy?ania ich do ka?dorazowej moderacji.

Dla u?ytkownik?w kt?rzy zarejestrowali si? na naszej stronie internetowej (je?li tacy s?), przechowujemy r?wnie? informacje osobiste wprowadzone w profilu. Ka?dy u?ytkownik mo?e dokona? wgl?du, korekty albo skasowa? swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licz?c nazwy u?ytkownika, kt?rej nie mo?na zmieni?). Administratorzy strony r?wnie? mog? przegl?da? i modyfikowa? te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Je?li masz konto u?ytkownika albo doda?e? komentarze w tej witrynie, mo?esz za??da? dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych b?d?cych w naszym posiadaniu, w tym ca?o?? tych dostarczonych przez ciebie. Mo?esz r?wnie? za??da? usuni?cia przez nas ca?o?ci twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to ?adnych danych kt?re jeste?my zobligowani zachowa? ze wzgl?d?w administracyjnych, prawnych albo bezpiecze?stwa.

Gdzie przesy?amy dane

Komentarze go?ci mog? by? sprawdzane za pomoc? automatycznej us?ugi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowi?zuj?ce procedury w przypadku naruszenia prywatno?ci danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z u?yciem danych u?ytkownika

Bran?owe wymogi regulacyjne dotycz?ce ujawniania informacji